• Action

Termes i condicions

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment dels termes i condicions amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen següents dades: l'empresa titular de www.marcoibor.com és GRUP WHATS BCN, SL (D'ara endavant MARCO+IBOR), amb domicili a aquest efecte en carrer Pons Grau, número 3, porta 2 pis 1, de la localitat de SANTPEDOR (Barcelona) amb C.I.F .: B-67097063 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal de MARCO+IBOR atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, els Termes i Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Els citats termes i condions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: www.marcoibor.com proporciona l'accés a informació i serveis (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a MARCO+IBOR i als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MARCO+IBOR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Marco+*Ibor, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

4. PROTECCIÓ DE DADES: MARCO+IBOR compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a MARCO+IBOR, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, MARCO+IBOR informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: MARCO+IBOR, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges , so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MARCO+IBOR o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MARCO+IBOR. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MARCO+IBOR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de MARCO+IBOR.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: MARCO+IBOR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: MARCO+IBOR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS: En el cas que a MARCO+IBOR es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d'Internet, MARCO+IBOR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MARCO+IBOR assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ: MARCO+IBOR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS: MARCO+IBOR perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: MARCO+IBOR podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre MARCO+IBOR i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals espanyols. 

Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Marco + Ibor informa que és titular del lloc web WWW.MARCOIBOR.COM . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Marco + Ibor informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és Grup What's Bcn, SL, amb CIF B67097063 i domicili social en calle Pons Grau, número 1, piso segundo puerta primera de la localidad de Santpedor (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@marcoibor.com.

Usuari i règim de responsabilitats.
La navegació, accés i ús pel lloc web de Marco+Ibor confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Marco+Ibor, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de Marco+Ibor proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Marco+Ibor per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

· L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Marco+Ibor contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat.

· Marco+Ibor no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

· Marco+Ibor declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Marco+Ibor no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

Marco+Ibor es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Marco+Ibor, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, Marco+Ibor informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Marco+Ibor informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Marco+Ibor es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@marcoibor.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Marco+Ibor per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Marco+Ibor. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Marco+Ibor.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Marco+Ibor. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Marco+Ibor. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció.

Marco+Ibor es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Marco+Ibor té el seu domicili a ¿?.

Política de privacitat Xarxes Socials

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Marco+Ibor informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google +, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis. Dades de Marco+Ibor:

· CIF: B67097063 
· ADREÇA: Pons Grau, 3, 2-1, Santpedor
· DOMINI WEB: WWW.MARCOIBOR.COM

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Marco+Ibor, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

Marco+Ibor té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant Marco+Ibor, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

· Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
· Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Marco+Ibor, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.
· Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Marco+Ibor, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

Marco+Ibor realitzarà les següents actuacions:

· Accés a la informació pública del perfil.
· Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de Marco+Ibor.
· Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.
· L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de Marco+Ibor, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Marco+Ibor es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Marco+Ibor no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Marco+Ibor, però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Marco+Ibor es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles. Publicitat Marco+Ibor utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar acciones directas de prospección comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias legales de la LOPD y de la LSSI-CE. No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de Marco+Ibor para que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.

A continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social:

· Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
· Twitter: https://twitter.com/privacy
· Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
· Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Política de cookies

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari. El navegador de l'usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l'ordinador. Les cookies no contenen cap mena d'informació personal específica, i la majoria s'esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten les cookies com a estàndard i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen als paràmetres de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu exprés consentiment -mitjançant l'activació de les cookies- aquest lloc web no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?  

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que tingui disponibles, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol•licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.

Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l'oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l' anunci al contingut del servei sol•licitat o al ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Cookies de tercers

Aquest lloc web, pot utilitzar serveis de tercers que, per compte d'ells, recopilessin informació amb finalitats estadístiques, d'ús del Site per part de l'usuari i per a la prestació d'altres serveis relacionats amb l'activitat del website i altres serveis d'Internet.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d'aquests serveis, aquests utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l'adreça IP de l'usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats al web Google.com. Incloent la possible transmissió d'aquesta informació a tercers per raons d'exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

També utilitza cookies d'AddThis, que s'inclou a les pàgines per facilitar que els usuaris puguin compartir-les als seus perfils socials, imprimir-les o enviar-les per e-mail.

En pantalles amb vídeos de YouTube inserits, també utilitza cookies de Google.com, la finalitat de les quals és mostrar publicitat en funció dels costums de navegació de l'usuari.

En pantalles amb quadres de Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn, en cada cas les cookies inserides són propietat i responsabilitat dels titulars dels llocs web respectius, i tenen com a finalitat millorar la navegació de l'usuari, facilitant l'ús dels respectius plugins.

L'Usuari accepta expressament, per a la utilització d'aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de les dades o informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada per a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies al seu navegador pot no permetre l'ús ple de totes les funcionalitats del Website.

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador:

Chrome · Explorer · Firefox · Safari

Termes i condicions

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan siguientes datos: la empresa titular de www.whats.cat

GRUP WHATS BCN, SL (En adelante Marco+Ibor), con domicilio a estos efectos en calle Pons Grau, número 3, puerta 2 piso 1, de la localidad de SANTPEDOR (Barcelona)) con C.I.F .: B-67097063 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.

2. USUARIOS: El acceso y / o uso de este portal de Marco+Ibor atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y / o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

3. USO DEL PORTAL: www.whats.cat proporciona el acceso a información y servicios (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Marco+Ibor y a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Esta responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que Marco+Ibor ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (Ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (Iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Marco+Ibor, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (Iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

4. PROTECCIÓN DE DATOS: Marco+Ibor cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Por ello, junto a cada formulario de recogida de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a Marco+Ibor, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de las sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso. Asimismo, Marco+Ibor informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Marco+Ibor, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos que contiene (a título enunciativo, imágenes , sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de Marco+Ibor o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Marco+Ibor. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Marco+Ibor. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de Marco+Ibor.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: Marco+Ibor no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

7. MODIFICACIONES: Marco+Ibor se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

8. ENLACES: En el caso de que a Marco+Ibor se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, Marco+Ibor no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso Marco+Ibor asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de estos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

9. DERECHO DE EXCLUSIÓN: Marco+Ibor se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y / o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

10. GENERALIDADES: Marco+Ibor perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

11. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: Marco+Ibor podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre Marco+Ibor y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales españoles.

Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Marco + Ibor informa que és titular del lloc web WWW.MARCOIBOR.COM . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Marco + Ibor informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és Marco + Ibor, amb CIF ¿? i domicili social en ¿?, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom ?¿. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@marcoibor.com.

Usuari i règim de responsabilitats.
La navegació, accés i ús pel lloc web de Marco+Ibor confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Marco+Ibor, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de Marco+Ibor proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Marco+Ibor per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Marco+Ibor contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
  Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat.
 • Marco+Ibor no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
 • Marco+Ibor declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Marco+Ibor no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.
  Modificacions

Marco+Ibor es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Marco+Ibor amb CIF?¿ i domicili social situat en ?¿, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, Marco+Ibor informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Marco+Ibor informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Marco+Ibor es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@marcoibor.com.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
Marco+Ibor per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Marco+Ibor. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Marco+Ibor.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Marco+Ibor. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Marco+Ibor.
Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció.

Marco+Ibor es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Marco+Ibor té el seu domicili a ¿?.

Política de privacitat Xarxes Socials

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Marco+Ibor informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google +, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.
Dades de Marco+Ibor:
 • CIF: ?¿
 • ADREÇA: ¿?
 • DOMINI WEB: WWW.MARCOIBOR.COM

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Marco+Ibor, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

Marco+Ibor té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant Marco+Ibor, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Marco+Ibor, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.
 • Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Marco+Ibor, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

Marco+Ibor realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de Marco+Ibor.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.
 • L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.
  Publicacions

 

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de Marco+Ibor, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Marco+Ibor es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Marco+Ibor no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Marco+Ibor, però si que romandran en la Xarxa Social.
Concursos i promocions
Marco+Ibor es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat
Marco+Ibor utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar acciones directas de prospección comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias legales de la LOPD y de la LSSI-CE.
No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de Marco+Ibor para que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.

A continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social:

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Política de cookies

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten les cookies com a estàndard i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen als paràmetres de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu exprés consentiment -mitjançant l’activació de les cookies- aquest lloc web no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

 Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que tingui disponibles, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol•licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’ anunci al contingut del servei sol•licitat o al ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Cookies de tercers

Aquest lloc web, pot utilitzar serveis de tercers que, per compte d’ells, recopilessin informació amb finalitats estadístiques, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del website i altres serveis d’Internet.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats al web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

També utilitza cookies d’AddThis, que s’inclou a les pàgines per facilitar que els usuaris puguin compartir-les als seus perfils socials, imprimir-les o enviar-les per e-mail.

En pantalles amb vídeos de YouTube inserits, també utilitza cookies de Google.com, la finalitat de les quals és mostrar publicitat en funció dels costums de navegació de l’usuari.

En pantalles amb quadres de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, Issuu, Blogger, en cada cas les cookies inserides són propietat i responsabilitat dels titulars dels llocs web respectius, i tenen com a finalitat millorar la navegació de l’usuari, facilitant l’ús dels respectius plugins.

L’Usuari accepta expressament, per a la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de les dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada per a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies al seu navegador pot no permetre l’ús ple de totes les funcionalitats del Website.

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador:

Chrome · Explorer · Firefox · Safari